Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

z siedzibą w Warszawie

I. Informacje ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jana Pawła II

nr 61 lok. 219, kod pocztowy: 01-031 Warszawa, posiadająca numer: REGON 364461710,

NIP 679-31-28-576, nr KRS 0000618392 a kontakt z Administratorem jest możliwy:

•pod numerem telefonu: +48 600 627 308

•pod adresem e-mail: sprzedaz@gdanska120.pl;

•listownie na adres: AURA REAL ESTATE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 61 lok. 219, kod pocztowy: 01-031 Warszawa oraz w biurze Administratora: ul. Gdańska 120; 90-519 Łódź.

2. Administrator przywiązuje dużą wagę do prywatności Klientów, Zleceniobiorców i Kontrahentów (Podwykonawców). W związku z powyższym, wprowadził on w zakresie swojej działalności wymogi przewidziane przez RODO, w tym zgodnie z art. 25 i 32 RODO, wdrażając także ten dokument.

3. Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w Polityce prywatności – proszę o niekorzystanie

z usług Administratora.

II. Cele, podstawy oraz retencja Danych Osobowych

Cel: 

wykonanie umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, której przedmiotem jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług

przez Administratora.

realizacja praw i obowiązków wynikających z zawartych umów pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcami/ Kontrahentami.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO

Wymiar zgody: niezbędna do wykonania umowy,  której stroną jest Klient.

Dobrowolna

Okres Przetwarzania: przez obowiązkowy okres realizacji umowy  oraz okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych 

lub podatkowych z nią zawiązanych oraz dla realizacji ewentualnej konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy - ustalany zgodnie

z odrębnymi przepisami;

okres realizacji umowy zlecenia oraz okres niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych  

oraz ewentualną konieczność dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zlecenia lub innej umowy cywionoprawnej; dane osobowe przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.

III. Kategorie Odbiorców Danych Osobowych

Rodzaj przekazywanych Danych Osobowych:

Dane Klientów.

Dane Zleceniobiorców.

Rodzaje Odbiorców:

- Administrator i jego zlecenobiorcy;

- podmioty świadczące usługi obsługi księgowej, informatycznej oraz pośrednictwa i marketingu na rzecz Administratora;

- wykonawcy/ podwykonwacy Administratora, którzy świadczą usługi budowlane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy;

- właściwy organ podatkowy

- wykonawcy/ podywkonawcy Administratora oraz jego Kontarhenci i Klienci – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;

- zakłady medycyny pracy, właściwy organ podatkowy

oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- podmioty świadczące usługi obsługi księgowej oraz informatycznej na rzecz Administratora;

- Klienci Administratora – w zakresie niezbędnym dla realizacji usług Administratora;

Cel:

Sprzedaż towarów lub reazlizacja usług.

Realizacja umów i obowiązków z nich wynikających.

Sprzedaż towarów lub reazlizacja usług.


Dane Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców

IV. Zasady przetwarzania Danych Osobowych oraz sposoby ich przechowywania

1. Dane Osobowe Klientów przekazane w ramach realizacji ofert lub umów sprzedaży, przetwarzane są za pośrednictwem programu komputerowego, służącego Administratorowi do rozliczeń

lub dokonywania zestawień lub opracowywania projektów ofert lub umów. Natomiast, w formie papierowej gromadzone są tylko jako dokumenty niezbędne do realizacji sprzedaży oferowanych nieruchomości lub innych usług przez Administratora oraz dokonywania przez niego z tego tytułu rozliczeń.

2. Dane Osobowe Zleceniobiorców/ Kontrahentów/ Wykonawców/ Podwykonawców, gromadzone są w formie papierowej, tj. umów lub innych dokumentów, zawieranych z nimi lub koniecznych do wykonania zawartej z nimi przez Administratora umowy, a w formie elektronicznej przetwarzane są tylko w zakresie niezbędnym dla dokonania rozliczeń oraz obowiązków kadrowych i płacowo-podatkowych.

3. Administrator współpracuje również z podmiotami zewnętrznymi, tj:

a) Biuro Rachunkowe PERFEKT01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

przy ul. Przemiarki 23/24 (kod pocztowy: 30-834 Kraków) zajmującą się na podstawie zawartej

z Administratorem umowy obsługą księgową Administratora;

b) Ewą Ryfa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Ryfa eTracto, ul. Lirowa 24 lok. 21, 02-387 Warszawa, zajmującą się na podstawie zawartej z Administratorem umowy obsługą reklamową i marketingową Administratora;

W związku z tą współpracą Dane Osobowe przekazywane są w formie elektronicznej lub papierowej w celu wykonania umowy.

4. Dokumentacja gromadzona w formie papierowej jest przechowywana w przystosowanych

do tego pomieszczeniach/ szafkach/ szufladach, zamykanych na klucz lub kartę dostępu przez osobę upoważnioną. Dane Osobowe w formie elektronicznej zabezpieczane są odpowiednimi do stopnia ważności hasłami i loginami z dostępami do systemów, gdzie znajdują się one i są przechowywane, dla upoważnionych w tym celu przez Administratora – osób.

V. Prawa osoby, której dotyczy przetwarzanie Danych Osobowych

1. Osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe przysługuje:

a) prawo dostępu do treści tych Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, poprawienia, usunięcia w całości lub w części, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych; prawo wglądu do tych Danych Osobowych i prawo do dokładnej informacji, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane; prawo do dokładnej informacji, komu i na jakiej podstawie Administrator przekazał te Dane Osobowe; prawo do przeniesienia tych Danych Osobowych do innego podmiotu;

b) w przypadku uznania, iż przy przetwarzaniu Danych Osobowych naruszono przepisy RODO, osobie której dotyczą te Dane Osobowe, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”), a w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje jej prawo żądania informacji o ww. Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione;

c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobie udostępniającej swoje Dane Osobowe, zawsze przysługuje prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody;

d) osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

2. Administrator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w ust. 1 tego punktu. Jeżeli, jednak z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, Administrator w ciągu miesiąca przekaże informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. Administrator w każdym przypadku poinformuje o realizacji uprawnienia osobę, której dotyczą Dane Osobowe.

3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Administrator poinformuje osobę, której dotyczą Dane Osobowe o takim incydencie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 96 godzin od stwierdzenia naruszenia.

4. W wyjątkowych sytuacjach, przewidzianych przez prawo Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych.

VI. Polityka cookies

1. Celem skorzystania w prawidłowy sposób z Serwisu Administratora, konieczne jest uruchomienie obsługi tzw. plików cookies w przeglądarce internetowej, kóre mogą być następnie skasowane poprzez użycie odpowiednich opcji danej przeglądarki lub inne oprogramowanie.

2. Administrator w ramach Serwisu może wykorzystywać nastąpujące rodzej plików cookies:

a) pliki cookies sesyjne (tymczasowe) - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania lub opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) pliki cookies stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach danego pliku albo do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

c) piki cookies niezbędne – warunkujące korzystanie z usług w ramach Serwisu;

d) pilki cookies bezpieczne – mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i przetwarzanych tam Danych Osobowych;

e) pliki cookies marketingowe – stwarzające możliwość dostarczenia Użytkownikowi ofert i innych terści lub materiałów reklamowych oraz marketingowych, w tym dostosowanych do jego preferencji;

f) pliki cookies wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu;

g) pliki cookies funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3. Administrtor używa plików cookies w następujących celach:

a) funkcjonalnych - poprawania użyteczności i konfiguracji Serwisu;

b) analitycznych - tworzenia statystyk, które mają unaocznić sposób korzytsnia przez Użytkowników z Serwisu i innych stron internetowcyh, co z kolei umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) bezpieczeństwa - zapobiegania nadużyciom w Serwicie i innym niepożądanym działaniom zagrażającym bezpieczeństu danych Użytkownika;

d) ciągłości - utrzymania sesji Uzytkownika po zalogowaniu;

e) marketingowych - dostarczanie Użytkownikom ofert lub innych tresći i materiałów reklamowych lub marketingowych, z uwzględnieniem ich preferencji, a także określanie profilu Użytkownika pod kątem jego preferncji w ramach dostarczanych mu ww. ofert lub materiałów.

4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego, a zmiany tych ustawień, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik).

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Brak zmiany ustawień tych plików powoduje, że Administrtor zamieszcza je w urządzeniu końcowym Uzytkownika i ma do nich dostęp. 6. Wyłączenie, ograniczenie lub rezygnacja z plików cookies, może spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wyłączenie lub organiczenie lub naruszenie niekórych jego funkcjonalności.


Biuro sprzedaży

ul. Gdańska 120/1
90-350 Łódź

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 17:00
W pozostałych godzinach i weekendy
prosimy o kontakt telefoniczny.

tel: +48 503 566 707
e-mail: sprzedaz@gdanska120.pl

Szukasz mieszkania?

Zostaw nam wiadomość.
Skontaktujemy się z Tobą.